විමසීම් යවන්න

Huateng Metal Products (Dongguan) Co., Ltd.
ලිපිනය: 2/F, No.46, Dapu Rd, Huaide, Humen Town, Dongguan, Guangdong Provice 523926, චීනය.
දුරකථන:0086-769-8238 3220,0086-769-8238 5856
විද්යුත් තැපෑල:yunying@huayi-group.com

Huateng Metal Products (Dongguan) Co., Ltd.
ලිපිනය: 2/F, No.46, Dapu Rd, Huaide, Humen Town, Dongguan, Guangdong Provice 523926, චීනය.
දුරකථන:0086-769-8238 3220,0086-769-8238 5856
විද්යුත් තැපෑල:yunying@huayi-group.com

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න

කරුණාකර ඔබගේ චිත්‍ර අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. ගොනු විශාල වැඩි නම් ZIP හෝ RAR ෆෝල්ඩරයට සම්පීඩනය කළ හැක. අපට pdf, sat, dwg, rar, zip, dxf, xt, igs, stp, step, iges, bmp, png, jpg වැනි ආකෘතියෙන් ගොනු සමඟ වැඩ කළ හැක. , doc, docx, xls, json, twig, css, js, htm, html, txt, jpeg, gif, sldprt.
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න

කරුණාකර ඔබගේ චිත්‍ර අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. ගොනු විශාල වැඩි නම් ZIP හෝ RAR ෆෝල්ඩරයට සම්පීඩනය කළ හැක. අපට pdf, sat, dwg, rar, zip, dxf, xt, igs, stp, step, iges, bmp, png, jpg වැනි ආකෘතියෙන් ගොනු සමඟ වැඩ කළ හැක. , doc, docx, xls, json, twig, css, js, htm, html, txt, jpeg, gif, sldprt.