සහතික

සහතිකය (4)

BV සහතික කළ රන් ප්ලස් සැපයුම්කරු

සහතිකය (5)

TUV සහතික කළ රන් ප්ලස් සැපයුම්කරු

සහතිකය (3)

SUS සහතික කළ Gold Plus සැපයුම්කරු

සහතිකය (1)

GS සහතික කළ රන් සැපයුම්කරු

සහතිකය (2)

ISO9001 සහතිකය (SGS)

සහතිකය (6)

ISO/TS16949 සහතිකය